Beëdigd vertaler

De kwaliteit van een beëdigde vertaling

Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, alleen beëdigde vertalers mogen met hun stempel beëdigde vertalingen afgeven.

Is de kwaliteit van beëdigde vertalers hoger of lager dan die van niet-beëdigde vertalers? Het antwoord hierop is even divers als het soort teksten dat vertaald wordt. Veel hangt af van het schrijftalent en de stijl van een vertaler, zijn of haar werkervaring, opleiding en de smaak van de lezer. Maar één ding is wel zeker: een beëdigd vertaler moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, is ertoe verplicht zijn of haar kennis op peil te houden en moet de gedragscode en richtlijnen te volgen.

Om als tolk of vertaler op C1-niveau ingeschreven te worden in het Rbtv (register van de rijksoverheid waarin tolken en vertalers staan ingeschreven) moet de vertaler een diploma hebben van een tolk- of vertaalopleiding op minstens bachelorniveau, of certificaten van de Rbtv-vertaaltoets of de SIGV-cursus.

Om na vijf jaar de beëdiging te kunnen verlengen moet de vertaler permanente educatie (PE) volgen. Vereist is dat hij of zij per talencombinatie en/of vertaalrichting minimaal 80 PE-punten heeft behaald, hoofdzakelijk door het volgen van cursussen en bijscholingsactiviteiten bij door het Rbtv erkende opleidingsinstellingen.

Wilt u meer weten over beëdigde vertalingen? Klik dan hier

(Bronnen: Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, Bureau Wbtv)