Beëdigd vertaler

Wat houdt dat in?

Een beëdigd tolk of beëdigd vertaler is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heeft voor de rechtbank de eed of gelofte afgelegd dat hij of zij werkzaamheden zal verrichten zoals een beëdigd vertaler betaamt en dat hij of zij geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij of zij door zijn of haar werk kennisneemt.

Beëdigd vertaler

Een beëdigd vertaler is bevoegd om beëdigde vertalingen te maken, door veel mensen ook ‘officiële vertalingen’ of ‘vertalingen van officiële documenten’ genoemd. Een beëdigd vertaler wordt dan ook vaak een ‘officiële vertaler’ genoemd.

Voorbeelden van documenten die voor officiële doeleinden moeten worden gebruikt zijn: uittreksels van de Kamer van Koophandel, diploma’s, cijferlijsten, documenten van de burgerlijke stand, paspoorten, notariële documenten zoals statuten, de akte van oprichting van een onderneming, verklaring van erfrecht.

Bij een beëdigde vertaling (vroeger vaak ‘gewaarmerkte vertaling’ genoemd) wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een (gewaarmerkte) kopie ervan. Verder voegt de beëdigd vertaler een verklaring toe dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan. Op de beëdigde vertaling staan verder de stempelafdruk en de handtekening van de beëdigde vertaler.

Kwaliteit

Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, alleen beëdigde vertalers mogen met hun stempel beëdigde vertalingen afgeven.

Is de kwaliteit van beëdigde vertalers hoger of lager dan die van niet-beëdigde vertalers? Het antwoord hierop is even divers als het soort teksten dat vertaald wordt. Veel hangt af van het schrijftalent en de stijl van een vertaler, zijn of haar werkervaring, opleiding en de smaak van de lezer. Maar één ding is wel zeker: een beëdigd vertaler moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, is ertoe verplicht zijn of haar kennis op peil te houden en moet de gedragscode en richtlijnen voor beëdigde vertalers volgen.

Om als tolk of vertaler op C1-niveau ingeschreven te worden in het Rbtv (register van de rijksoverheid waarin tolken en vertalers staan ingeschreven) moet de vertaler een diploma hebben van een tolk- of vertaalopleiding op minstens bachelorniveau, of certificaten van de Rbtv-vertaaltoets of de SIGV-cursus.

Om na vijf jaar de beëdiging te kunnen verlengen moet de vertaler permanente educatie (PE) volgen. Vereist is dat hij of zij per talencombinatie en/of vertaalrichting minimaal 80 PE-punten heeft behaald, hoofdzakelijk door het volgen van cursussen en bijscholingsactiviteiten bij door het Rbtv erkende opleidingsinstellingen.

Opmaak van beëdigde vertalingen

In Nederland is veel in wetten geregeld, maar over de opmaak van vertalingen is niets wettelijk vastgelegd, zelfs niet in de Wet beëdigde tolken en vertalers. Hoe weet u dan of de vertaler op de hoogte is van de eisen van de instanties waarvoor de beëdigde vertaling is bedoeld en dat de beëdigde vertaling niet wordt geweigerd? Vertalers die de juiste opleiding hebben genoten en ingeschreven staan in het Rbtv voldoen aan die eisen.

(Bronnen: Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, Bureau Wbtv)